Ομάδα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΥΚΟΥ LUPUS CYPRUS

Η Κυπριακή Ομάδα Λύκου ΣΕΛ- LUPUS CYPRUS αποτελείται από άτομα με την πάθηση αυτή και υπάγεται στον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου ΑΣΚ. Στόχος και όραμα της Ομάδας είναι η διασφάλιση μιας καλής ζωής για τα άτομα με ΣΕΛ , μέσα από τις σχετικές παραμέτρους,

(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φροντίδα, στήριξη, αποκατάσταση, ενημέρωση, εκπαίδευση, δημιουργική απασχόληση, προσωπική ανάπτυξη, ψυχαγωγία και ανάπτυξη σχέσεων, επικοινωνίας, ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών μεταξύ των ατόμων με ΣΕΛ τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ LUPUS CYPRUS

Η Κυπριακή ομάδα Λύκου καλεί τα άτομα με ΣΕΛ να ενταχθούν στην ομάδα ενισχύοντας το έργο και τη δύναμη της δίδοντας ώθηση και υποστήριξη του στόχου για μια καλή ζωή για όλους. Η συμμετοχή είναι καθαρά εθελοντική, και είναι πολύ σημαντική η διεύρυνση της ομάδας με περισσότερα άτομα για καλύτερα και επιτυχή αποτελέσματα. Όταν ενώνουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας προχωρούμε μπροστά με δύναμη αισιοδοξία και καλή ζωή τόσο για μας όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα!!!

ΔΗΛΩΣΤΕ χωρίς επιφυλάξεις στο τηλ. 22428285